ترجمه ای از سید محمد حسن آیت اللهی

 “پرتوی از تاریخ تشیع” عنوان کتابی است که توسط سید حسن امین به زبان عربی نگاشته شده و سید محمد حسن آیت اللهی آن را ترجمه نموده است.کتاب پرتوی از تاریخ تشیع توسط انتشارات دایره المعارف فقه اسلامی در ۱۱۰ صفحه در قم چاپ شده و به موضوعات شناخت تشیع – تاریخ تشیع – جایگاه تشیع در حکومت و گسترش آن در جهان می پردازد. این کتاب که به صورت کوتاه و گویا نمایی از تشیع در طول تاریخ را فرادید خوانندگان قرار می دهد با نثری شیوا و روان که از رشحات قلم آیت الله زاده معظم دیارمان حضرت آقای سید حسن آیت اللهی می باشد. مطالعه این کتاب را به علاقه مندان توصیه نموده و اضافه می دارد که از جناب سید حسن آیت اللهی ترجمه های دیگری نیز در فصلنامه های معتبر دینی چاپ شده است که در آینده معرفی خواهد شد. بخشی از ترجمه کتاب را با هم میخوانیم:
“برای شناخت تشیع و عوامل پیدایش آن، لازم است درک صحیحی از اسلام داشته باشیم و نسبت به هدف نهایی ظهور آن شناخت پیدا کنیم. اگر اسلام صرف عبادت باشد، بدون شک هیچ توجیهی برای پیدایش تشیع وجود ندارد؛ چراکه مسلمانان-در هر وضعیتی که اسلام با آن روبرو بوده – عبادات خود را پیوسته به جا می آورند. اما اسلام صرف عبادت نیست؛ بلکه در کنار آن، اهداف انسانی و جهان شمولی دارد که در واقع جوهره و حقیقت اسلام و هدفی است که به خاطر آن پا به عرصه ی وجود نهاده است. از سوی دیگر معنای عبادات – هرگونه قرائتی از آن داشته باشیم – از ارتباط فرد با خدا فراتر نمی رود و به زندگانی اجتماعی مردم و خوشبختی و بدبختی آن ها ربطی ندارد و همچنین در رفع بیدادگری و گسترش عدالت و برابری و آزادی تأثیری ندارد. ” مطلب از آقای حاج محمدزارع۱ss