“همکاری سیدحسن آیت اللهی با نشریه علمی درقم “

“همکاری سیدحسن آیت اللهی با نشریه علمی درقم ”
فصلنامه تخصّصی « فقه اهل بیت » مجله ای علمی وفقهی است که زیرنظرآیت الله سید محمود شاهرودی وبا صاحب امتیازی ومدیرمسئولی ایشان درقم به چاپ می رسد. این فصلنامه که آقای عبدالرضا ایزدپناه سردبیر واعضای هیأت تحریریه آن آقایان سید مرتضی تقوی – محمدرحمانی، سیدعباس صالحی ،احمد مبلغی ، محمد حسن نجفی می باشند، موضوعات کلی ودائره مباحث این فصلنامه را مسائل مستحدثه ودیدگاههای نو در دانش اصول وعلوم وابسته به فقه تشکیل داده ودرزمینه مقایسه مباحث فقهی شیعه با دیگر مذاهب ومکاتب فقهی وتطبیق میان نظرگاههای حقوقی وتاریخ تطور فقه واصول مقالات علمی ارائه داده است .
آنچه مورد بحث ماست ترجمه یک مقاله علمی است که دراین فصلنامه توسط فاضل ارجمند سیدحسن آیت اللهی ترجمه شده ودرشماره ۲۹ این نشریه به چاپ رسیده است .عنوان این مقاله که توسط دکترشیخ عبدالهادی فضلی ازعلمای برجسته بخش شرقی عربستان واز اساتید دانشگاه ملک عبدالعزیز درجده ودانشگاه اسلامی لندن نگاشته شده است « صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهی » می باشد ، که در۱۵صفحه به چاپ رسیده است ، توجه شما را به بخشی از این مقاله جلب نموده و توفیقات جناب سیدحسن آیت اللهی لاری را از درگاه احدیت مسئلت می نماییم :
مسئله صلح عرب ها واسرائیل هنوز هم درصدر مسائل سیاسی روز است ، واز همین روست که ایالت متحده امریکا فشارهای سیاسی روز افزونی را درمیانجیگری بین عرب هاو اسرائیل برای تحمیل صلح برعرب ها و مسلمانان وارد می آورد؛ درحالی که دایره ی انتخاب مسلمانان برای حفظ مصالح ملی ومنافع امت درچهار چوب ارزش های خود و آموزه های شرعی – اسلامی هرچه بیشتر محدود و تنگ می گردد….درباره حکم فقهی این سرزمین از دو بعد می توان بحث وکاوش نمود، یکی از نظر مالکیت آن و دیگر از نظر مالیاتی که بر آن تعلق می گیرد (خراج)؛ باید توجه داشت که فقهای مسلمان دراین باره (مالکیت وخراج) سرزمین ها رابه دو قسم تقسیم می کنند : یکی با توجه به مالیاتی که برآن بسته می شود ودیگر با توجه به نوع مالکیت آن سرزمین .
مطلب از حاج محمد زارع

SWScan0628aa8