مرمت واندود برکه آقا درحال اتمام است

آب انبار آقا طی دو ماه اخیر توسط بیت حضرت آیت الله آیت اللهی و خیرین محترم زیر نظر میراث فرهنگی درحال مرمت است . بنا به گفته استادکار آقای  فتوت  زدودن اندود کاهگل  فرسوده ، دوغاب گچ  برروی سقف جهت پرکردن خلل و فرج ، دوخت و دوز ترکها و درنهایت  با اندود کاهگل  مرمت سقف آب انبار درحال اتمام است . قابل ذکر آنکه دو سال قبل برکه لایروبی  شد و بخشی از ممر کانال آب احیاگردید و ساقه گنبد و دهانه  برداشت آب برکه نیز تعمیرشده است . این آب انبار دارای  ۴دهانه برداشت آب درچهار جهت اصلی جغرافیایی است . نیز کتیبه ای درضلع شرقی دیده می شود. عمق مخزن استوانه ای آب انبار بیست متر می باشد. مصالح به کار رفته در بنا سنگ و ساروج درمخزن و سنگ ، گچ ، آهک و اندودکاهگل در ساقه وگنبد می باشد. درحال حاضر هنوز از آب انبار به عنوان آب شرب استفاده می شود و مورد توجه عموم مردم می باشد . خصوصا این آب انبار که منسوب به آقاست گاها برای تبرک مورد استفاده قرار می گیرد.