سخنرانی ها

دانلود موضوع ردیف
روزقدس و وظیفه مسلمین 1
خطبه سال۱۳۶۲ درباره ۱۵خردادوقیام لرونفر 2
خطبه وفات حضرت فاطمه(س) درسال۱۳۶۲ 3
هفته وحدت 4
آخرماه صفر وشهادت امام رضا(ع) 5
عاشورا،سندقیام امام امت 6
فلسفه حج 7
عیدفطر و رستگاری 8
طلیعه وحدت در روزقدس 9
صفحه 1 از 3123