سخنرانی ها

دانلود موضوع ردیف
خاطرات جناب آقای اسلام پناه از تشریف فرمایی رهبری به بیت مرحوم آقا (۲) 1
خاطرات جناب آقای اسلام پناه از تشریف فرمایی رهبری به بیت مرحوم آقا 2
محاسن روزه داری در خطبه سال ۱۳۶۱ 3
روزقدس و وظیفه مسلمین 4
خطبه سال۱۳۶۲ درباره ۱۵خردادوقیام لرونفر 5
خطبه وفات حضرت فاطمه(س) درسال۱۳۶۲ 6
هفته وحدت 7
آخرماه صفر وشهادت امام رضا(ع) 8
عاشورا،سندقیام امام امت 9