بازدید مدیر کل صداو سیمای فارس ومدیرکل فرستنده های رادیویی کل کشور

مهندس سیدتقی سهرابی مدیرکل صدا وسیمای جمهوری اسلامی مرکز فارس و آقای علیرضا شریفی مدیر کل فرستنده های رادیویی کل کشورو همراهان عصرچهارشنبه ۱۹اسفندماه با حضور درکنارمرقد مطهرحضرت آیت الله العظمی آیت اللهی وقرائت فاتحه وبازدید از موزه آن مرحوم یادوخاطره آن عالم بزرگوار گرامی داشتند.  

بازدید مدیر کل صداو سیمای فارس ومدیرکل فرستنده های رادیویی کل کشور

“همکاری سیدحسن آیت اللهی با نشریه علمی درقم “

“همکاری سیدحسن آیت اللهی با نشریه علمی درقم ” فصلنامه تخصّصی « فقه اهل بیت » مجله ای علمی وفقهی است که زیرنظرآیت الله سید محمود شاهرودی وبا صاحب امتیازی ومدیرمسئولی ایشان درقم به چاپ می رسد. این فصلنامه که آقای عبدالرضا ایزدپناه سردبیر واعضای هیأت تحریریه آن آقایان سید مرتضی تقوی – محمدرحمانی، سیدعباس صالحی ،احمد مبلغی ، محمد حسن نجفی می باشند، موضوعات کلی ودائره مباحث این فصلنامه – ادامه مطلب

“همکاری سیدحسن آیت اللهی با نشریه علمی درقم “